Links

beleid

1. Ieder lid is verplicht ten minste twee dagdelen ( = twee x vier uren) per jaar verenigingswerk voor AV PEC 1910 te verrichten. Voor pupillen en D-junioren wordt de verplichting overgenomen door de ouders/verzorgers. 
 
2. Om administratieve redenen gaan voor nieuwe leden de verplichtingen van het verenigingswerk formeel pas in op 1 januari van het eerste volle jaar van hun lidmaatschap. Wel worden deze leden direct geïnformeerd over het verenigingswerk en kunnen ze uiteraard al wel meedoen aan het verenigingswerk. 
 
3. Ter stimulering van het nakomen van de werkverplichting wordt een heffing van  €50,- ingesteld. De heffing van € 50,- is alleen maar definitief verschuldigd als niet  wordt voldaan aan de verplichting om per jaar tenminste twee dagdelen verenigingswerk te doen. Dit geldt echter nog niet voor het jaar 2014 omdat het 
hier gaat om een proefjaar. 
 
4. Als er op één huisadres meerdere leden wonen zal de heffing maximaal € 100,- 
bedragen. 
 
5. Als leden voor 1 januari 2015 aan de penningmeester van AV PEC 1910 een doorlopende machtiging afgeven om de heffing van € 50,- indien nodig te incasseren, zal pas in november (elk jaar opnieuw) worden bezien of er op grond van de al dan niet verrichte werkzaamheden incasso moet plaatsvinden. Op deze 
wijze zal er in de veel gevallen helemaal geen de incasso plaats hoeven te vinden en wordt het bezwaar ondervangen dat er eerst moet worden betaald en pas nadien, na verrichting van het werk, wordt uitbetaald. 
 
6. Als de hiervoor genoemde machtiging niet of niet tijdig wordt afgegeven zal de heffing van € 50,- verspreid over de twee contributieheffingen (2x € 25,-) worden geïnd. Dit bedrag wordt in november (elk jaar opnieuw) teruggestort als dan blijkt dat het afgesproken verenigingswerk verricht is. 
 
7. Mocht in november (elk jaar opnieuw) blijken dat buiten de schuld van een lid geen verenigingswerk van hem / haar is kunnen worden afgenomen door de vereniging dan is in zo’n geval geen heffing verschuldigd. 
 
8. Het verenigingswerk wordt telkens per kalenderjaar afgerekend. Alleen al om organisatorische redenen is sparen, of een later jaar inhalen niet mogelijk.
 
9. Het bestuur is bevoegd in bijzondere, persoonlijke omstandigheden desgevraagd een lid ontheffing van de werkverplichting te verlenen. 
 
10. Leden hebben de mogelijkheid om op voorhand, voor 1 januari 2015, aan te geven dat ze de heffing van € 50,- willen betalen omdat ze niet kunnen / willen deelnemen aan het verenigingswerk. Bij deze leden zal de heffing van verspreid over de twee contributieheffingen (2x € 25,-) plaatsvinden. Deze leden zullen dan 
ook niet worden benaderd voor het verenigingswerk. 
 
11. Met de G-atleten (circa tien stuks) zal in overleg met de groep een relevante groepsafspraak worden gemaakt. 
 
12. De formele werkverplichting / heffing geldt niet voor ereleden en leden van verdienste. Wel zal aan hen worden gevraagd of zij bereid zijn inzet te leveren.
 
13. De formele werkverplichting / heffing geldt niet voor degenen waarvan bij voorbaat vast staat dat ze aan de werkverplichting zullen gaan voldoen. Het gaat dan concreet om de leden van het bestuur, alle commissieleden, de in het ledenbestand als zogeheten overige leden aangeduide juryleden en betreffende 
trainers. Wel zal aan de bestuurs- en commissieleden worden gevraagd of zij bereid zijn extra inzet te leveren. De juryleden wordt concreet gevraagd voor welke wedstrijden zij inzet willen leveren.
 
14. Het bedrag dat niet hoeft te worden teruggestort en daarmee overblijft bij AV PEC 1910 wordt aan het einde van elk jaar gestort. Het bestuur zal over de besteding elk jaar bij de verantwoording van het financieel beleid een voorstel aan de algemene ledenvergadering doen. 
 
15. In onvoorziene omstandigheden over het verenigingswerk beslist het bestuur.